Okko Hotel Strasbourg

Location: Strassburg, FrankreichAnno: 2017