Okko Hotel Strasbourg

Location: Estrasburgo, FranciaYear: 2017