Okko Hotel Strasbourg

Location: Strasbourg, FranceYear: 2017